روند پروژه شماره در حفاریروند پروژه شماره در حفاری

error - روند پروژه شماره در حفاری

تاریخ انجام پروژه:   1393/08/22

وضعیت پروژه:   اتمام یافته

تعداد بازدید:   759

خلاصه روند پروژه:   روند پروژه در مجتمع بازار طلا به 4 قسمت تقسیم می شود.

.  روند حفاری پروژه بازار طلا در قسمت حساسی قرار دارد.
در این قسمت پروژه مجتمع تجاری طلا رو به اتمام است و قسمتهای نمای داخلی مجتمع را به آخر رسانده.